Onze geschiedenis

Oud-Turnhout, hartje winter 2007. Een twintigtal mensen uit verschillende disciplines en sectoren komen in Landschap De Liereman samen voor een Klankbordontmoeting over de waarde van stilte als leefkwaliteit. Het startsein voor een transdisciplinaire werking rond stilte, rust en ruimte in De Kempen.

De Stille Kempen

De Stille Kempen is voor velen een begrip én een persoonlijke ervaring. Van oudsher wordt de streek immers geassocieerd met stilte, rust en ruimte. Deze bijna vergeten kwaliteiten zijn vandaag een kostbaar goed geworden in onze moderne samenleving waar snelheid, drukte en overactiviteit de heersende norm zijn. Maar wat is de maatschappelijke waarde van stilte als leefkwaliteit? En heeft de Kempen nog steeds een lijntje naar de stilte?
Vormingplus Kempen toog een aantal jaren geleden op verkenning uit. Centrum Waerbeke, was daarbij een bron van inspiratie. Centrum Waerbeke introduceert in Vlaanderen een unieke visie op stilte als ontastbaar erfgoed, dat vele domeinen in het leven verbindt. Van meet af aan kon Vormingplus Kempen rekenen op haar steun als mentor en coach.

Wat ik zo boeiend vond aan die dag was dat er zoveel verschillende mensen, elk van een andere achtergrond waren samengekomen rond één gemeenschappelijk thema: stilte.Ilse

Partners van het eerste uur

De gemeente Oud-Turnhout en Natuurpunt Educatie bleken ideale medespelers te zijn om de waarde van de stiltethematiek te helpen introduceren bij een breed publiek. De gemeente Oud-Turnhout, met het natuurgebied Landschap De Liereman als potentieel stiltegebied, neemt sinds enkele jaren een voortrekkersrol op in de Antwerpse Kempen om stilte, rust en ruimte als collectieve waarde een plaats te geven in het lokale beleid. Zij nam deel aan enkele stilte-initiatieven van Centrum Waerbeke:

  • de wedstrijd Fotografie van de Stilte (2005)
  • de webstek www.waarbeke.be (2007).

Oud-Turnhout nam ook deel aan het jaarlijkse Vlaams-Nederlandse poëziefestijn, de gedichtendag. Die stond in het teken van stilte en eenvoud. Het lokale kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine bood samen met de partners een inspirerend stilteprogramma aan. Nadien volgde de fototentoonstelling MoNUmenten van stilte.

Natuurpunt Educatie, de gespecialiseerde vormingsinstelling rond natuur, milieu en landschap organiseerde stiltewandelingen in het Landschap De Liereman.

Stap- en toetssteen

Het klimaat leek rijp te zijn om vanuit Vormingplus Kempen een steentje bij te dragen aan de toenemende interesse in stilte, rust en ruimte. De Klankbordontmoeting was een eerste initiatief. Vele aanwezigen van het eerste uur engageerden zich om hun visie op dit thema vanuit de persoonlijke en professionele achtergrond te schrijven. Hun bijdrage vormden de  basis voor stilte, rust en ruimte in de Kempen, een bloemlezing van visies, ervaringen en praktijken. De publicatie reikt een stapsteen aan voor een breed maatschappelijk gesteunde stiltewerking in de Kempen. Ze biedt een aanzet en een toetsteen voor iedereen in de Kempen die projecten of initiatieven rond dit thema wil opzetten of aansluiting zoekt bij de groeiende beweging.

Op 8 maart 2008 werd de publicatie gelanceerd op de gelijknamige studienamiddag voor een honderdtal aanwezigen vanuit diverse disciplines en vanuit verschillende beleidsniveaus uit Vlaanderen.

Samen verder

De drie partners engageerden zich voor de verdere ontwikkeling van een groeiende praktijkgemeenschap rond stilte en rust in de Kempen. Vormingplus Kempen begeleidt de verdere ontwikkeling van het stilteplatform.

Concreet betekent dit:

  • Sensibiliseren: bewustmaken van leidinggevenden en (potentiële) initiatiefnemers over de verschillende beleidsdomeinen heen en – via deze actoren – zo ook het brede publiek in de Kempen. Door  de integrale beleidsdomeinoverschrijdende aanpak draagt dit bij aan een bewuster omgaan met de aanwezige stilte-, rust- en ruimtekwaliteiten in de stille kempen.
  • Informeren: kennisgegevens inventariseren en communiceren.
  • Uitwisselen: een (digitaal) forum aanbieden om praktijken en ideeën rond stilte & rust vanuit diverse sectoren uit te wisselen.
  • Bundelen: een concreet en herkenbaar verzamelpunt creëren voor stilte-, rust- en ruimte-initiatieven in de Kempen en verbinden met het ruimere netwerk in Vlaanderen.
  • Afstemmen: plekken van ontmoeting organiseren waar verwante stilte-, rust- en ruimte-initiatieven op elkaar kunnen worden afgestemd.
  • Verbinden: stimuleren en begeleiden van verbindingen tussen de verschillende actoren die met het thema stilte-, rust- en ruimte in het werkingsgebied aan de slag willen.

Voor Natuurpunt Educatie vormen het platform en de contacten met Centrum Waerbeke de basis voor een uitbreiding van haar werking rond stilte en landschapsbeleving en natuur- en milieubeleid in Vlaanderen. Hierbij wil zij verschillende sectoren en groepen betrekken.

De gemeente Oud-Turnhout wil haar voortrekkersrol binnen de regio ten volle opnemen om potentiële stiltegebieden te versterken en waar mogelijk uit te breiden.

Initiatieven vanuit het Stilteplatform

 We deden mee met anderen:

 Het de Merodegebied (2010 – …)

Ook in het de Merodegebied werd er onder impuls van het stilteplatform een stiltewerking opgestart.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *